Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Wyprzedzające finansowanie w Małych projektach

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie  ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem -  "Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji" - załącznik dostępny jest w górnej zakładce Nabory wniosków/Małe Projekty, w zakładce tej dostepna jest również nowa instrukcja do wniosku.

O wyprzedzające finansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który nie ubiega sie o zaliczkę. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty pomocy i zostanie wypłacona na podstawie umowy przyznania pomocy. W przypadku ubiegania sie o wyprzedzające finansowanie należy dołączyć do wniosku również dokument potwierdzający nr rachunku bankowego.

Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie jest podpisywane przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika UM i składane w UM w dniu zawarcia umowy. 

Przypominamy o zmianach w Małych projektach

Przypominamy o zmianach w Małych projektach, które zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Najważniejsze zmiany to:

 1. Refundacja nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.
 2. Brak limitu wkładu niepieniężnego, wyliczenia wkładu niepieniężnego dokonuje się na podstawie art. 54 ust. Rozporządzenia nr 1974/2006, czyli wkład niepieniężny nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład niepieniężny.
 3. Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli mały projekt jest związany z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub z działalnością gospodarczą, którą planuje podjąć lub operacja, którą będzie realizowała  dotyczy następujących dwóch zakresów operacji, określonych w załączniku do rozporządzenia:
 •  „rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,”
 • „zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie:
  • miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
  • języka regionalnego i gwary
  • tradycyjnych zawodów i rzemiosła"

      4. Obowiązkowe jest dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych.

Rozporządzenie dostępne jest w zakładce Akty prawne

Jarmark Świętojański

Zapraszamy!

Makieta2zm

Szkolenie z "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" odwołane

Uprzejmie informujemy, że szkolenie z zakresu działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które miało odbyć się 2 czerwca 2012 r. zostało odwołane z powodu zbyt małej ilości chętnych.

Wyremontowana świetlica w Janowie-Brzezince

Dnia 23 maja 2012 r. w świetlicy w Janowie odbyło się śniadanie prasowe, w którym, na zaproszenie Burmistrza Karczewa, uczestniczyli członkowie Zarządu LGD Natura i Kultura. Głównym tematem rozmów była odnowiona świetlica wiejska w Janowie. Środki na remont budynku Gmina Karczew pozyskała za pośrednictwem LGD Natura i Kultura w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Czytaj więcej: Wyremontowana świetlica w Janowie-Brzezince


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385205