Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Regulamin prac Zespołu ds. opracowania LSR

 

                                                                            

Regulamin prac Zespołu ds. do spraw opracowania LSR na lata 2014-2020

  1. Zespół ds. opracowania LSR na lata 2014-2020 zwany dalej Zespołem, został powołany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańcy.
  2. Prace Zespołu i kierunki działania wyznacza Koordynator, wytypowany przez Walne Zebranie.
  3. Celem prac Zespołu jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
  4. Główne zadania Zespołu: uczestniczenie w spotkaniach Zespołu; przedkładanie propozycji zapisów do LSR i opiniowanie opracowanych materiałów; wykonywanie zadań zleconych przez Koordynatora;
  5. Zespół spotyka się w terminach i miejscu wyznaczonych przez Koordynatora, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.
  6. Każde spotkanie Zespołu jest dokumentowane w formie protokołu lub notatki z przekazywanych drogą elektroniczną informacji.
  7. W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Koordynatora.      
  8. Harmonogram prac Zespołu:

Lp.

Etapy prac na LSR

Termin lub okres

1.

Diagnoza obszaru

Lipiec - Sierpień 2015

2.

Kryteria oceny i wyborów projektów

Sierpień 2015

3.

Analiza SWOT, formułowanie wskaźników, przedsięwzięć i celów LSR

Październik 2015

4.

Zaplanowanie działań ewaluacyjnych oraz służących monitorowaniu postępu wdrażania LSR

Listopad 2015

5.

Projekt finalny LSR

Grudzień 2015

           


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385187