Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Informacje o LEADER 2007-2013

Celem osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 było przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyniła się do osiągnięcia celów osi 3. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpłynęło na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader to podejście przekrojowe, które przyczyniło się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

LEADER to oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich, realizowane przez lokalne grupy działania (LGD), polegające na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzyli partnerstwo zwane lokalną grupą działania, reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musiała funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowić musieli partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybierała projekty, których realizacja przyczyniła się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

W ramach podejścia LEADER wspierano również działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.

W ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 realizowane były trzy działania:


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385189