Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR

informujemy, że zakończyliśmy proces konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju związanych z przeliczeniem różnicy kursu euro dla środków finansowych dla działania 19.2. Konsultacje prowadzone były w dniach 25.03 - 12.04.2021 r. W wyznaczonym okresie do biura LGD nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie zaproponowanych zmian. W związku z powyższym konsultowane dokumenty zostaną przedłożone Samorządowi Województwa celem ostatecznej akcpetacji.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura

Zarząd LGD Natura i Kultura informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura. W związku z ogłoszoną na terenie Polski pandemią Covid-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia Zebrania w trybie stacjonarnym (§ 26 ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), Walne Zebranie odbędzie się za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams (link z zaproszeniem został wysłany na adresy mailowe członków).

Zgodnie z § 1 ust.8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „LGD Natura i Kultura” w przypadku gdy w terminie zwołania Walnego Zebrania Członków nie będzie obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków, wyznaczany jest drugi termin tego samego dnia 30 minut po terminie pierwszym.

Porządek obrad

Uchwała nr 1

LSR

Załącznik nr 1 do LSR

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z przeliczeniem różnicy kursu euro dla środków finansowych na wdrażanie LSR dla działania 19.2, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  zarekomendował do konsultacji społecznych poniższe zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz jej załącznikach:

- środki finansowe alokowane na przedsięwzięcia z zakresu Celu ogólnego 1 Aktywna i zintegrowana lokalna społeczność podejmująca na swoim terenie inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych, w tym bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w wysokości 1 038 403,16 zł przeznaczono na Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

- środki finansowe alokowane na przedsięwzięcia z zakresu Celu ogólnego 2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wpływający na aktywność gospodarczą obszaru i stymulujący włączenie społeczne grup defaworyzowanych  w wysokości 966 283,72 zł przeznaczono na: Przedsięwzięcie 2.1.2 Mój biznes - utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro ( kwotę 600 000 zł) oraz Przedsięwzięcie 2.1.3 Rozój działalności gospodarczej , w szczególności bazującej na OZE, kluczem do sukcesu ( kwotę 366 283,72 zł)

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 12.04.2021 r. do godziny 17.00  na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 1 do LSR : Plan działania

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Czytaj więcej: XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok

Harmonogram 2021


Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2022
Imieniny : Iza, Cyprian, Dominik

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
680
Odsłon artykułów:
1290944