Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Szkolenie z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W związku z planowanym w dniach 23.10 - 5.11.2012 r. naborem wniosków, LGD Natura i Kultura zaprasza na szkolenie z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które odbędzie się 20.10.2012r. (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie LGD Natura i Kultura (Wiązowna, ul. Lubelska 59, II piętro, sala konferencyjna).
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Dadzą możliwość praktycznego wypełnienia wniosku pod kierunkiem doświadczonego moderatora, konsultowania nasuwających się wątpliwości oraz zadawania indywidualnych pytań. Czas trwania szkolenia ok. 8 godzin.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, gdyż współfinansowane jest ono ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin zgłoszeń upływa 16.10.2012 r. o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją na adres: biuro@naturaikultura.pl, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Podsumowanie naborów (4-22.06.2012)

LGD Natura i Kultura w dniach 4.06-22.06.12 przeprowadziła nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” , „Małe projekty” , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Czytaj więcej: Podsumowanie naborów (4-22.06.2012)

Wyprzedzające finansowanie w Małych projektach

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie  ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem -  "Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji" - załącznik dostępny jest w górnej zakładce Nabory wniosków/Małe Projekty, w zakładce tej dostepna jest również nowa instrukcja do wniosku.

O wyprzedzające finansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który nie ubiega sie o zaliczkę. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty pomocy i zostanie wypłacona na podstawie umowy przyznania pomocy. W przypadku ubiegania sie o wyprzedzające finansowanie należy dołączyć do wniosku również dokument potwierdzający nr rachunku bankowego.

Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie jest podpisywane przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika UM i składane w UM w dniu zawarcia umowy. 

Przypominamy o zmianach w Małych projektach

Przypominamy o zmianach w Małych projektach, które zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Najważniejsze zmiany to:

 1. Refundacja nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.
 2. Brak limitu wkładu niepieniężnego, wyliczenia wkładu niepieniężnego dokonuje się na podstawie art. 54 ust. Rozporządzenia nr 1974/2006, czyli wkład niepieniężny nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład niepieniężny.
 3. Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli mały projekt jest związany z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub z działalnością gospodarczą, którą planuje podjąć lub operacja, którą będzie realizowała  dotyczy następujących dwóch zakresów operacji, określonych w załączniku do rozporządzenia:
 •  „rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,”
 • „zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie:
  • miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
  • języka regionalnego i gwary
  • tradycyjnych zawodów i rzemiosła"

      4. Obowiązkowe jest dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych.

Rozporządzenie dostępne jest w zakładce Akty prawne

Jarmark Świętojański

Zapraszamy!

Makieta2zm


Dzisiaj jest: 17 Październik 2019
Imieniny : Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
575
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
824363