Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Zakończone nabory

Nabór wniosków na "Odnowę i rozwój wsi" dla beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Natura i Kultura"

Informujemy że w terminie od 23.06.2014r. do 07.07.2014r. trwa nabór wniosków za pośrednictwem "LGD Natura i Kultura" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

• Odnowa i rozwój wsi limit dostępnych środków: 245 380,16

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - wersja edytowalna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
 

 

Przypominamy, że osoby wnioskujące o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura  wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składają w Biurze LGD tzw. fiszkę operacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki oeracji członkom Rady Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura oraz oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie danej operacji z innych środków pomocowych UE ( w zakładce DO POBRANIA w bocznym menu witryny).


 

Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura"

Informujemy, że w terminie od 02.12.2013r. do 20.12.2013r. trwa nabór wniosków za pośrednictwem LGD „Natura i Kultura" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

limit dostępnych środków: 226 050,00

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - edytowalny

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI 

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis 

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością 

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI 

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów 

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz 

Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

 

Przypominamy, że osoby wnioskujące o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura  wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składają w Biurze LGD tzw. fiszkę operacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki oeracji członkom Rady Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura oraz oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie danej operacji z innych środków pomocowych UE ( w zakładce DO POBRANIA w bocznym menu witryny).

Nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”

Informujemy, że w terminie od 23.06.2014r. do 07.07.2014r. trwa nabór wniosków za pośrednictwem "LGD Natura i Kultura" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 777 407,04

 

  TREŚĆ OGŁOSZENIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
-PDF

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-tradycyjny

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
 

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...) 

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis 

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

 

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI 

Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

Przypominamy, że osoby wnioskujące o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura  wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składają w Biurze LGD tzw. fiszkę operacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki oeracji członkom Rady Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura oraz oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie danej operacji z innych środków pomocowych UE ( w zakładce DO POBRANIA w bocznym menu witryny).

Nabór wniosków na "Małe projekty" dla beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”

Informujemy że w terminie od 23.06.2014r. do 07.07.2014r. trwa nabór wniosków za pośrednictwem "LGD Natura i Kultura”, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

  • Małe projekty limit dostępnych środków: 179 968,76

 

 


TREŚĆ OGŁOSZENIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

INSTRUKCJA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word).


 

Przypominamy, że osoby wnioskujące o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura  wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składają w Biurze LGD tzw. fiszkę operacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki operacji członkom Rady Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura oraz oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie danej operacji z innych środków pomocowych UE ( w zakładce DO POBRANIA w bocznym menu witryny).


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385223