W dniu 2 września o godz. 18.00 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Cykl spotkań zaplanowanych na obszarze LGD Natura i Kultura zapoczątkowały Konsultacje społeczne w mieście Józefów. Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu Iwona Bieńkowska, która przywitała wszystkich uczestników i opowiedziała o dotychczasowej działalności stowarzyszenia. 

         Następnie Anna Sikora Koordynator Zespołu ds. opracowania LSR na lata 2014-2020 zaprezentowała wytyczne, zakres wsparcia i role LGD w nowym okresie programowania. Kolejnym punktem w programie spotkania  była diagnoza obszaru  i analizą SWOT, która została stworzona wspólnie z uczestnikami. Dzięki obecności przedstawicieli jednostek pozarządowych, przedstawicieli sektora publicznego oraz mieszkańców zdiagnozowano problemy dotyczące wielu sektorów. Kolejnym aktywnym działaniem było wytypowanie przez uczestników spotkania najważniejszych celów wspieranych w ramach PROW 2014-2020. Podsumowaniem spotkania było przedstawienie propozycji Kryteriów wyboru projektów, które zostały opracowane na podstawie doświadczenia Rady LGD Natura i Kultura oraz poddanie wyniku tej pracy pod opinię publiczną. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Informację jakie uzyskaliśmy od Państwa będą niezbędnym elementem kolejnych działań przy pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Zgodnie z przekazanymi na spotkaniu informacjami po zakończonym cyklu konsultacji, opracowane na ich podstawie materiały zostaną umieszczone na stronie www.naturaikultura.pl w zakładce LSR 2014-2020 celem poznania Państwa opinii.

Zapraszamy już dziś o godzinie 18:30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie!