Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura zaprasza do składania ofert na realizację ewaluacji ex-post wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura pod kątem rzeczowym i finansowym.

 

 

I. Kryteria wyboru 100% cena

Wymagane minimalne kwalifikacje merytoryczne:

Doświadczenie w przeprowadzaniu badań, analiz danych zastanych, ewaluacji LSR.

 

II. Przedmiot zamówienia:

  1. 1.Przeprowadzenia ewaluacji exwdrażania LSR- końcowa  ocena stanu wdrażania LSR w wymiarze rzeczowym i finansowym
  2. 2.Metoda badawcza: analiza dokumentów zastanych.
  3. 3.Parametry: Format A 4, ilość egzemplarzy – 2szt. oraz zapis na płycie CD.

III. Szczegóły zamówienia:

  • określenie poziomu realizacji poszczególnych Przedsięwzięć w nawiązaniu do ich szczegółowych celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników, rezultatów i oddziaływania,
  • analiza finansowa wdrażania pomocy, streszczające dla każdego Przedsięwzięcia i poszczególnych działań całkowite wydatki faktycznie poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności  otrzymanych ze środków pomocowych i wskaźnikami finansowymi,
  • wnioski

 IV.Oferty należy dostarczyć do dnia 7 maja 2015 roku do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” ul. Kościelna 57, 05-480 Karczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ewaluacja LSR”.

 

Czas realizacji 6 tygodni od momentu podpisania umowy.

V. Rozstrzygnięcie ukaże się na stronie www.naturaikultura.pl do dnia 11 maja 2015r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wraz z ofertą złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby niniejszego postępowania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 


Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2022
Imieniny : Dora, Gerard, Teodor

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
685
Odsłon artykułów:
1313985