Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Zapytanie oferowe na warsztaty aktorskie

Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”, zaprasza do składania ofert, zgodnie z poniższymi wymaganiami:


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie dwudziestu czterech godzin warsztatów aktorskich:

Specyfikacja:

- warsztaty odbędą się w trzech gminach (Wiązowna- 8h, Karczew-8h, Osieck-8h)

- przeprowadzenie zajęć obejmuje część warsztatową i wykładową o tematyce związanej z grą aktorską tj. występy sceniczne, rozwijanie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych; najciekawsze i najważniejsze zagadnienia pracy aktora (na podstawie własnego doświadczenia), praca z głosem itp.

2. Wymagania względem Wykonawcy:

- udokumentowane kwalifikacje,

- doświadczenie aktorskie.

 

3. Czas realizacji przedmiotu zamówienia

Przewidziany okres realizacji przedmiotu zamówienia: maj/czerwiec 2015r.

 

 

4. Ocena oferty:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium ceny. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ukaże się na stronie internetowej www.naturaikultura.pl najpóźniej do 5 maja 2015r.

 

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wraz z dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje Wykonawcy (w zakresie wskazanym w pkt 2), należy składać lub przesyłać do dnia 27 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” na adres: Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”, ul. Kościelna 57, 05-480 Karczew w (kopertach z dopiskiem: „Warsztaty aktorskie”.)

Prosimy o podanie w ofercie ceny całkowitej brutto uwzględniającej dojazd Wykonawcy do miejsca warsztatów.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia realizacji zadania określonego w pkt 1 bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wraz z ofertą złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby niniejszego postępowania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2022
Imieniny : Dora, Gerard, Teodor

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
685
Odsłon artykułów:
1313980