Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

O LGD

mapa

LGD Natura i Kultura
ul. Lubelska 53
05-462 Wiązowna
e-mail: biuro@naturaikultura.pl
telefon: (22) 610-44-93


Biuro pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek 8.00 – 17.00

wtorek-czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00 - 15.00


KRS: 0000266167
REGON: 141707919

NIP 532 198 57 98
Nr producenta: 063131364
Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Karczewie 34 8023 0009 2001 0011 4765 0001

               Stowarzyszenie LGD „Natura i Kultura” powstało w 2006 roku z inicjatywy samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności obszaru Partnerstwa. Przyjęto nazwę „Natura i Kultura” odzwierciedlającą cechy obszaru i jego mieszkańców oraz stanowiącą jednocześnie motto działania LGD, harmonijnie łączącego elementy kulturowe oraz zasoby przyrodnicze obszaru. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 19 października 2006 roku pod numerem KRS 0000266167.

LGD „Natura i Kultura” jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających na terenie pięciu gmin wiejskich powiatu otwockiego: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna, gminy miejsko-wiejskiej Karczew oraz – od 2015 r.- miasta Józefów. Stowarzyszenie powstało w celu opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniami Leadera, LGD „Natura i Kultura” obok stworzenia zintegrowanej strategii rozwoju obszaru za zasadnicze cele swego istnienia przyjęła również mobilizację lokalnej społeczności do udziału w inicjatywach mających na celu rozwój obszaru, a także realizację działań mających na celu jego rozwój społeczny i gospodarczy, w tym aktywizację mieszkańców. W swych działaniach LGD postanowiła uwzględnić kilka zasadniczych zagadnień: ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych, rozwój sportu i turystyki oraz popularyzację i rozwój produktu regionalnego, rolnictwa ekologicznego i edukacji oraz działalności gospodarczej.

Swoje działania LGD Natura i Kultura oparła na utworzonym w drodze konsultacji społecznych dokumencie strategicznym – Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach intensywnych prac nad przygotowaniem strategii, które rozpoczęły się w 2008 roku, przeprowadzono warsztaty dla członków stowarzyszenia, konsultacje i spotkania z mieszkańcami i stowarzyszeniami działającymi na obszarze sześciu gmin wchodzących wówczas w skład LGD. Udział lokalnej społeczności w procesie diagnozy obszaru umożliwił odnalezienie najlepszych sposobów na rozwiązanie problemów jakim był on dotknięty. Opracowana w efekcie strategia oparła się na dwóch głównych celach:

Poprawa jakości życia w tym warunków zatrudnienia

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi mazowieckiej ,,jako baza zrównoważonego rozwoju”.

Na podstawie podpisanej, w dniu 2 czerwca 2009 roku w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a LGD „Natura i Kultura,” Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przyznano Stowarzyszeniu 8 082 280 zł dofinansowania na realizację jej założeń. Po środki na wdrażanie LSR wnioskodawcy mogli sięgać od 2010 roku w jedenastu przeprowadzonych przez LGD „Natura i Kultura” naborach. Łączna kwota dofinansowania pozyskanego przez beneficjentów za pośrednictwem Stowarzyszenia wyniosła ponad 4,5 mln zł. W rezultacie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zrealizowane zostały wszystkie zakładane cele oraz określone w Strategii wskaźniki rezultatu i produktu. Budżet wszystkich realizowanych przez LGD działań Osi IV PROW 2007-2013 wyniósł prawie 6 mln zł.

Celem powstania i funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura” jest rozwój społeczności lokalnej, poprawa jakości jej życia i pobudzanie aktywności w sferze społecznej, środowiskowej oraz gospodarczej. Doświadczenie lat ubiegłych wraz z  przeprowadzonymi w roku 2015 konsultacjami społecznymi wśród mieszkańców gmin członkowskich, wskazują że polityka Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” jest dobrym kierunkiem rozwoju i taka będzie kontynuowana w okresie 2014-2020. Zasady działalności Stowarzyszenia opierają się na zasadach partnerstwa i współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i partnerami prywatnymi oraz aktywizacji i udziale mieszkańców w rozwoju lokalnym i procesach decyzyjnych.

17 maja 2016 roku LGD Natura i Kultura zawarła z Zarządem Województwa Mazowieckiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) przyznającą 10 668 500 zł na realizację założeń określonych w LSR na lata 2016 - 2023.

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR na lata 2016-2023 oraz dokumenty programowe znajdą Państwo w pozostałych zakładkach menu  bocznego witryny.


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385241