W dniu 30 czerwca br. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego dwie umowy na dofinansowanie naszych inicjatyw w ramach zadań publicznych. Pierwszą z nich jest konkurs kulinarny, który został dofinansowany kwotą 5 735,00 zł w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Drugą inicjatywa jest publikacja na temat pszczół i produktów pszczelich dofinansowana kwotą 9000,00 zł w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.