Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Walne zebranie

Dnia 10.02.2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

 

Z powodu braku kworum w pierwszym terminie o godzinie 18, zgodnie ze Statutem, wyznaczono drugi termin o godzinie 18.30, na który przybyło 21 osób.

Walne Zebranie dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także zatwierdziło Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył Wiesław Wójcik, a porządek obrad był następujący:

  • Otwarcie Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  • Potwierdzenie prawidłowości i zdolności Zebrania do podejmowania wiążących uchwał, przyjęcie porządku obrad.
  • Powołanie Komisji: Mandatowo- Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  • Zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
  • Przedstawienie proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura, do podjęcia przez Walne Zebranie.
  • Dyskusja.
  • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków ze swojej pracy - podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie zatwierdzonych zmian w Statucie,
  • Wolne wnioski, sprawy różne.
  • Zakończenie obrad.

Dzisiaj jest: 3 Czerwiec 2023
Imieniny : Leszek, Anatola, Tamara

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
706
Odsłon artykułów:
1404938